Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Номын сан

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын сан дахь судалгааны ажлын жагсаалт PDF Хэвлэх И-мэйл
2013 оны 9-р сарын 30, Даваа гариг, 00:55

 

 

 

1

Мэдээллийн Монцамэ агентлагийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хийсэн судалгаа

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

2

Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд олон улсын хувийн эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх үндэслэл, арга зүй: Олон улсын худалдааны эрх зүйг арбитрийн шүүхэд хэрэглэх асуудал

2010

Олон улсын эрх зүйн сектор

3

Монгол улсын олон улсын гэрээний тухай 1993 оны хуульд шинжлэх ухаан, практикийн тайлбар хийх, судалгааны ажлын тайлан

2009

Олон улсын эрх зүйн сектор

4

Зар сурталчилгаа ба гэм хор

2009

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

5

Сонгуулийн эрх зүйн хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлан

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

6

Монгол улсын нэгдэн ороогүй, олон улсын гэрээ конвенцийн тойм судалгаа ажлын тайлан

2010

Олон улсын эрх зүйн сектор

7

“Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай” судалгааны ажлын тайлан

2012

2012

8

“Батлан хамгааллын хууль тогтоомжийн уялдаа, Монгол улсын үндсэн хууль болон хууль тогтоомжийн бусад акттай хэрхэн нийцэж байгааг судлах” судалгааны ажлын тайлан

2012

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

9

Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт: Монгол Улсын Бүрэн эрхэт байдлыг хангах эрх зүйн үндсийг төгөлдөржүүлэх нь, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын тайлан

2007

 

10

Төрийн байгууллага, албан тушаалтны хууль бус үйлдлээс учруулсан гэм хорыг арилгаж байгаа байдал /судалгааны тайлан/

2009

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

11

Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулахтай холбоотой судалгааны ажлын тайлан

2011

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

12

Ялтныг нийгэмшүүлэх: пенитинциарны сэтгэл судлал” судалгааны тайлан

2012

Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн сектор

13

Төлбөрийн чадваргүй иргэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, үндэсний тогтолцоог боловсронгуй болгох боломжийг судалж санал боловсруулах, судалгааны ажлын тайлан

2010

 

14

Хилийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлан

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

15

Жендерийн тэгш байдлын талаарх бусад улсын хууль тогт оомжийн зохицуулалт

2012

Олон улсын эрх зүйн сектор, Үндсэн хуулийн эрх зүйн сектор

16

Монгол улсын шүүх эрх мэдлийн хүрээний хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний зөрчилдөөн, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх арга зам сэдэвт судалгааны ажлын тайлан

2009

Олон улсын эрх зүйн сектор

17

Орон сууцны талбайн хэмжээг тооцох аргачлалтай холбоотой эрх зүйн актын судлах судалгааны ажил

2010

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

18

Хуулийн хариуцлагад үндэслэлгүй татагдсан, цагдан хоригдсон, хилс ял шийтгүүлсэн, ял эдэлсэн хүмүүсийн сэтгэл зүйн хохирлыг нөхөн төлөх, төлбөрийн хэмжээг тогтоох судалгааны ажлын тайлан

2011

Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн эрх зүйн сектор

19

Авилгатай тэмцэх үндэсний стратегийн  төсөл боловсруулах судалгааны ажлын тайлан

2011

Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн сектор

20

“Өршөөл үзүүлэх ерөнхий журмын тухай хууль” судалгааны ажлын тайлан

2011

Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн сектор

21

Авлигатай тэмцэх үндэсний стратегийн  төсөл боловсруулах судалгааны тайлан

2011

Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн сектор

22

Үүргээ гүйцэтгээгүй болон зохих ёсоор гүйцэтгээгүй эмч, эмнэлгийн ажилтны бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлж байгаа байдал, судалгааны ажлын тайлан

2011

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

23

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулын төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хийсэн  судалгааны тайлан

2011

 

24

Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн төсөлтэй холбоотой судалгааны ажлын тайлан

2011

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

25

Монгол улсын эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ /тайлангийн хураангуй/

2007

 

26

“Шүүхийн болон шүүхийн өмнөх шатанд, эвлэрэл зуучлалын эрх зүйн харилцааг зохицуулах хэрэгцээ шаардлага” судалгааны ажлын тайлан

2011

 

27

“Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний эрх зүйн орчны өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдсан асуудал” судалгааны ажлын тайлан

2010

Захиргаа хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор, Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

28

Хөдлөх эд хөрөнгийн болон эрхийн барьцааны тухай хуулийн шинэчилсэн  найруулгын төслийг боловсруулахтай холбоотой судалгааны ажлын тайлан

2011

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

29

Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах түүгээр үйлчлэхэд төрөөс тавих хяналт, хязгаарлалтын боломж

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

30

Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх эрх бүхий албан тушаалтан, түүний эрх зүйн байдал, захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаа, түүнд тавих хяналтын талаархи зохицуулалтыг судлах

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

31

Хорих ялын үр нөлөө

2007

Криминологийн судалгааны сектор

32

Хилийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлан

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

33

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлт

 

 

34

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын судлалгааны ажлын тайлан

2011

Олон улсын эрх зүйн сектор, Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

35

Албадан ажил хийлгэх ял эдлүүлэх боломжтой байгууллага, аж ахуйн нэгжийн судалгааны тайлан

2003

 

36

“Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр ба түүний  хэрэгжилт” судалгааны тайлан

2006

Төрийн байгуулалтын хууль тогтоомжийн сектор

37

Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль ба Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллагаас гаргасан гэрээ, конвенцуудын харилцан хамаарал

2008

Иргэний хууль тогтоомжийн сектор

38

Төрийн албаны эрх зүйн байдлын тойм, шинэтгэл, түүний агуулга сэдэвт судалгааны ажлын тайлан

2010

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зйүн сектор

39

Батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомжийн уялдаа /Монгол улсын үндсэн хууль болон хууль тогтоомжийн бусад акттай нийцсэн байдал/

2011

 

40

Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулахтай холбоотой судалгааны ажил

2011

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

41

Эрүү, эрүүгийн байцаан шийтгрэх хууль /2002.9.1-ний өдрөөс дагаж мөрдсөн/-ийн хэгэжилтийн судалгааны тайлан

2004

Криминологийн судалгааны сектор

42

Хүүхэд гэмт хэрэгт холбогдож буй шалтгаан, насанд хүрээгүй хүмүүсийн гэмт явдлын шалтгаан нөхцөлийн судалгаа

2004

Криминологийн судалгааны сектор

43

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай Монгол улсын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт судалгааны ажлын тайлан

2009

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

44

Захиргаан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны төлөвшил (судалгааны ажлын тайлан)

2006

Хууль зүйн судалгаан төв

45

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны хагас хуримтлалын тогтолцоонд шилжиж буй өнөөгийн байдал

2006

Иргэний хууль тогтоомжийн сектор

46

Зам тээврийн осол, хэргийн шалтгаан нөхцлийг судалсан судалгааны тайлан

2004

Криминологийн судалгааны сектор

47

1992-2003 оны хооронд засгийн газраас баталсан хүний эрхтэй холбоотой тогтоолыг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон Улсын гэрээний заалт, хэм хэмжээтэй хэрхэн нийцэж буйг судалж хийсэн дүн шинжилгээ

2003

Олон улсын эрх зүйн сектор

48

Сонгуулийн эрх зүйн хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд хийсэн судалгаа

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

49

Эрүүгийн болон захиргааны хариуцлагын тухай хуулиудын харьцуулсан судалгаа

2007

Хууль зүйн үндэсний төв, Цагдаагийн Академ

50

Нэрийн үнэт цаасны арилжаан дахь хууль бус хэлцэл, түүний үр дагавар

2010

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор, “ҮЦТТХТ” ХХК

51

Шүүхээс хөдөлмөрийн тухай хуулийг хэрэглэж байгаа практик

2005

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

52

Шүүхийн болон шүүхийн өмнөх шатанд эвлэрэл, зуучлалын эрх зүйн харилцааг зохицуулах хэрэгцээ шаардлага

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

53

Захиргааны үйл ажиллагааны ерөнхий хуулийн төсөл боловсруулах практик судалгаа

2012

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

54

Иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа үзүүлж буй өнөөгийн байдал, эрх зүйн орчинг сайжруулах арга зам

2011

Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүйн сектор

55

Арбитрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, хүндрэл бэрхшээл, эрх зүйн орчныг сайжруулах арга зам

2011

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

56

Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд ҮЭ-ээс тавих хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх нь

2007

Иргэний хууль тогтоомжийн сектор

57

Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт, эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах

2011

Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн сектор

58

Хөдлөх эд хөрөнгийн болон эрхийн барьцааны тухай хуулийн төслийг боловсруулахтай холбоотой судалгааны ажлын тайлан

2011

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

59

Үүргээ гүйцэтгээгүй болон зохих ёсоор гүйцэтгээгүй эмч, эмнэлгийн ажилтаны бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлж байгаа байдал

2010

Иргэн, эдийн засгийн эрх зүйн сектор

60

Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын олон улсын эрх зүйн асуудал

2010

Олон улсын эрх зүйн сектор

 

Цагийн хуваарь

Даваа ~ Баасан: 8.00 - 17.00

Цайны цаг: 12.00 - 13.00

Бямба, Ням: амарна.

Хаяг байршил

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Чингис хааны талбай 7, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн 1-р давхарт

  • Утас: +976 11 319144
  • Факс: +976 11 315735
  • Email: library@legalinstitute.mn